RODO

Co to jest RODO

25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”). Celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych adekwatnie do istniejących zagrożeń i form ich przetwarzania.
„Biuro Centrum” Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zleceń, wykonywania zobowiązań prawnych. Dokładamy starań aby ilość zbieranych od Państwa danych osobowych była adekwatna do celu przetwarzania, a sam proces przebiegał zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty przy jednoczesnym zapewnieniu integralności i poufność Państwa danych.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

  • Administrator danych
  • Cele i podstawy przetwarzania
  • Odbiorcy danych
  • Okres przechowywania danych
  • Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych
  • Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
  • Informacja o wymogu podania danych

Administrator Danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest „Biuro Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29.
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
a. listownie na adres: ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice;
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@biurocentrum.com.pl

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
a. w celu zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b. w celu rozpatrywania skarg i reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
c. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) przy czym, uzasadnionym interesem jest analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej, opracowywanie strategii i prognoz oraz badanie satysfakcji kontrahentów;
e. w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Stronami – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
f. w celu prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działań promujących prowadzoną przez Administratora działalność;
g. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, w celu prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania;
h. w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przez roszczeniami – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
a. podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją zawartych przez nas umów, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
b. podmiotom, którym udostępniamy dane osobowe niezbędne do świadczenia usług na naszą rzecz na podstawie zawieranych umów, np. bankom w zakresie realizacji płatności;
c. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
d. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisami o rachunkowości. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu w zależności, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych
Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych;
b. sprostowania danych osobowych;
c. usunięcia danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny;
d. przenoszenia danych, obejmujące prawo do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody);
e. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki);
f. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby wobec Państwa zapadać jakiekolwiek decyzje lub miałyby być powodowane inne skutki prawne.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką.

 

Informacja o przetwarzaniu danych za pomoca monitoringu

Informacja dla kontrahentów, ich pracowników, współpracowników oraz pełnomocników

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej

Regulamin Monitoringu

Bistro "POD WIEŻAMI"

Wesela, komunie, bankiety, imprezy okolicznościowe, catering Katowice Czytaj więcej